Cele działalności fundacji:

1. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej.

2. Wspieranie i propagowanie działalności podmiotów zrzeszonych w Fundacji.

3. Wspieranie i propagowanie działalności podmiotów związanych z Fundacją.

4. Działalność rozwijająca budowanie społeczeństwa obywatelskiego i tworzących je obywateli.

5. Upowszechnianie kultury filmowej.

6. Edukacja w zakresie działalności filmowo – artystycznej.

7. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej i ekonomicznej.

8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w oparciu o innowacje, przedsięwzięcia edukacyjne, kulturotwórcze i artystyczne.

9. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i krajoznawczych.

11. Działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze i społecznego w nią zaangażowania.

12. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej.

13. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

14. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego): nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

15. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej, gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce, UE i na świecie.

17. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

18. Pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich rozwiązań.

19. Działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

20. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

21. Budowanie płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami, naukowcami, a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć.

22. Wspieranie młodych twórców.

23. Promocja i organizacja wolontariatu.

24. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

25. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

26. Działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

27. Ochrona i promocja zdrowia.

28. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

29. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

30. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

31. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

32. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

33. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

34. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.

35. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

36. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.